top of page

לא רק הרופאים יצאו עם מכתב משותף למדינה - גם עורכי הדין.

לא רק הרופאים יצאו עם מכתב משותף למדינה - גם עורכי הדין.

מצורפת בזאת הגרסה המעודכנת להיום, אותה קיבלתי מעו"ד יורם מורים.

.

עורכי הדין שביניכן.ם - מוזמנים ליצור עמו קשר ולחתום על המכתב. כרגע חתומים 112 עורכי-דין.

.

להלן תוכן המכתב (ללא החתימות). המכתב השלם נמצא כאן: https://bit.ly/2XC6SYC

------------

מכתב עורכי הדין | ישראל 2021

מעודכן לתאריך 14.1.2021

[התקבל מעו"ד יורם מורים, 14.1.2021]

.

אנו, עורכות דין ועורכי דין בישראל, דורשים בזאת מממשלת ישראל, לחדול לאלתר ממדיניותה ההרסנית בכל הקשור למשבר הקורונה, וזאת לנוכח הפרה בוטה וקיצונית של העקרונות המעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק.

זכויות האדם המעוגנות בחוקי היסוד הן זכויות טבעיות בסיסיות אשר עומדות לו לאדם מעצם לידתו.

פגיעה בהן מחייבת שקיפות מלאה המאפשרת תקיפה משפטית ישירה של נימוקי ההחלטה ואופן קבלתה, וקיום מנגנוני פיקוח פרלמנטריים שמאז פרוץ משבר הקורונה הם חסרי שיניים. על כן, כאשר אין בידי הציבור את הכלים לבחון את מסוכנות מדיניותה של הממשלה והחלטותיה בשל הטלת חיסיון ל- 30 שנה על דיוניה, לא ניתן לשלול זכויות אדם.

שעה שהפגיעה בזכויות האדם נעשית בחוסר שקיפות כאמור, היא אינה יכולה לעמוד בתנאים המאפשרים פגיעה בהן, מכיוון שכך אין אפילו אפשרות לבחון האם מדובר בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, האם הוא נועד לתכלית ראויה והאם הוא במידה שאינה עולה על הנדרש, וממילא מתערערת ואף מתאיינת הסמכות לפגיעה בזכויות אלה.

.

זכויות אדם טבעיות, וביניהן זכויות בסיסיות כמו הזכות לנשום, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש העיסוק, הזכות לפרטיות, זכות האדם על שלמות גופו והאוטונומיה לקבלת החלטות הנוגעות לגופו ולנפשו - הן זכויות אשר כל אדם זכאי להן מעצם היותו אדם על פני האדמה. זכויות אלה אינן מוענקות על ידי השלטון, ולכן, בנסיבות כאלה, אין לשלטון סמכות לשלול אותן או להגבילן.

.

כך, אין פוגעים בחייו, בגופו, בקניינו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם; אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת; אין כופים על אדם טיפול רפואי או אמצעי התגוננות או מניעה רפואיים; אין מגבילים תנועתו של אדם ואין פוגעים בשגרת חייו, ללא הליך חקיקתי מעמיק, מקיף, שקוף וגלוי לציבור.

.

בנסיבות אלה, מדובר בהגבלות עליהן מרחפת עננה כבדה של פגיעה בלתי מבוססת בזכויות אדם, ודגל שחור משחור מתנוסס מעליהן. אנו מוחים בתוקף כנגד הטלת אמצעים קיצוניים, ובכללם הגבלות חמורות על חופש התנועה של הפרט והפרה בוטה של זכויות היסוד, תוך הטלת סגרים, כפיית כליאה במתקני בידוד וסגירת עסקים ומוסדות חינוך לתקופות ממושכות. מדיניות זו גורמת להפרת זכויות יסוד בשם מגפה, אשר נתונים על אודותיה ובדבר מסוכנותה מובאים לידיעת הציבור באופן חלקי בלבד.

.

בהיעדר מידע כאמור באשר למידת מסוכנות הנגיף, הדעת אינה סובלת מצב בו הממשלה מייצרת תודעה ציבורית לפיה כל אדם הוא בעל פוטנציאל להזיק לאדם אחר בעצם קיומו. בכך מתגברת הסכנה להתפוררות המרקם והסדר החברתי וגובר הסיכון למלחמת אחים.

.

תפיסות עולם חדשות ומסוכנות מוחלות כמעט מדי יום על אזרחי ישראל, וזכות האדם לאוטונומיה על גופו נשללת: החל בכפיית עטיית מסכות בכל מקום ובכל עת מחוץ לבית; עבור בחיוב ביצוע בדיקות רפואיות פולשניות ובלתי אמינות תוך הגבלת חופש התנועה וכתנאי לכניסה לאזורים מסוימים; וכלה במדיניות לכפיית חיסונים, תוך שלילת זכויות בפועל מן המסרבים להתחסן.

.

כך נשללת הזכות לחיסיון רפואי והזכות ליתן הסכמה מדעת מאלה המסרבים להתחסן בתכשיר שלא עבר את כל תהליכי האישור שהיו מקובלים עד כה ואשר נחוצים להכשרתו לשימוש בבני אדם. מדיניות הרסנית זו מעמידה בספק ממשי את חוקתיות התקנות שהותקנו מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"פ–2020 המכונה: חוק הקורונה), ובייחוד בכל הנוגע לשלילת ההסכמה מדעת לכפיית הליכים רפואיים על דרך שלילת טובות הנאה וזכויות שונות.

.

האמצעים הדרקוניים אותם נוקטת הממשלה מופעלים שעה שמומחים רבים בארץ ובעולם - לרבות אלה החתומים על 'מכתב הרופאים, ישראל 2020 – 'מתריעים כי נגיף הקורונה אינו נבדל מנגיפים רבים ומוכרים אחרים. על-פי רוב, הנדבקים בנגיף אינם מפתחים תסמינים כלל, ובמקרים מועטים מפתחים מחלה ויראלית קלה, ועל כך אף אין מחלוקת בין המומחים. אחוז ההחלמה בקרב החולים עומד על כ- 99.4% ,ובמהלך הזמן שחלף פותחו טיפולים ותרופות יעילים המפחיתים את חומרתה של המחלה, שממילא אינה פוגעת יותר ממחלות ויראליות אחרות, דומות ומוכרות מזה שנים.

.

משאלו הם פני הדברים, מתייתרת העילה להכרזת מצב חירום בגין מגפה, והממשלה נדרשת לבטל לאלתר את כל ההגבלות שהוטלו על הציבור כתוצאה ממשבר הקורונה. בנוסף, כמתחייב במדינה דמוקרטית, אנו תובעים את הסרת החיסיון שהוטל על הדיונים בעניין הקורונה, ודורשים מהממשלה שקיפות מלאה בכל הקשור לנקיטת צעדים פוגעניים וקיצוניים כגזירות שהוטלו על הציבור בעת האחרונה.

.

* רשימה לא סגורה. עורכי דין המעוניינים להצטרף לרשימת החותמים מוזמנים ליצור קשר עם עו"ד יורם מורים בטלפון: 3390999 ב-052.78 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page